PromoVisionModels, gevestigd op Industriepark 5N, 9351 PA te Leek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen, onder nummer 02078473, hierna te noemen “PromoVisionModels”, verzorgt hospitality en event entertainment in de ruimste zin van het woord. Hier wordt onder verstaan: het bemiddelen, selecteren en leveren van al dan niet gestylde (haar, make-up en kleding)modellen, hosts en hostesses, promotiemodellen, gastvrouwen,danseressen, acteurs, artiesten, promotiemedewerkers, salesmedewerkers, verkoopondersteuning, horecamedewerkers, gridgirls, partymanagers, stylisten, visagisten, haarstylisten en fotografen. PromoVisionModels bedenkt en verzorgt tevens totaalconcepten gebied. Ontwerpt en adviseert op diverse vlakken. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden, in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van PromoVisionModels, onderstaande algemene voorwaarden. Bovendien prevaleren onderliggende algemene voorwaarden indien opdrachtgever of uitvoerder eveneens algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

• Artikel 1: algemeen
• Artikel 2: toepasselijkheid
• Artikel 3: aanbieding
• Artikel 4: tarieven
• Artikel 5: facturering en betaling
• Artikel 6: wijzigingen omtrent projectdagen
• Artikel 7: concurrentiebeding
• Artikel 8: aansprakelijkheid
• Artikel 9: opschorting en ontbinding, weigering
• Artikel 10: overmacht
• Artikel 11: intellectuele eigendomsrechten
• Artikel 12: recht op exclusiviteit
• Artikel 13: retentierecht
• Artikel 14: overdracht
• Artikel 15: aflevering projectmateriaal
• Artikel 16: Toepasselijk recht

Artikel 1: Algemeen
1.1 Alle Modellen die zijn ingeschreven bij PromoVisionModels worden door PromoVisionModels geselecteerd en bemiddeld.

1.2 Het auteursrecht op foto-, film- en/of videomateriaal, dit in de ruimste zin van het woord, berust bij PromoVisionModels, of indien dit door PromoVisionModels wordt overeengekomen bij door haar ingeschakelde derden. Modellen en opdrachtgevers kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van (opdrachtgevers-)auteursrecht jegens PromoVisionModels, noch jegens derden.

1.3 PromoVisionModels erkent het portretrecht van Modellen zoals omschreven in artikel 19 e.v. van de Auteurswet.

1.4 PromoVisionModels heeft het recht voor om foto-, film- en/of videomateriaal, waarop modellen staan afgebeeld te verspreiden onder potentiële opdrachtgevers in het kader van de hierboven omschreven bemiddeling en selectie. Ook heeft PromoVisionModels het recht dit materiaal ter promotie van haar modellen openbaar te maken via de eigen internetsite of via publicaties voor potentiële opdrachtgevers. Het in dit artikel bepaalde geldt derhalve zonder dat daarvoor toestemming van modellen of de opdrachtgever vereist is.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Door het plaatsen van een opdracht verklaart de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden gelden, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen PromoVisionModels en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbieding
3.1. Alle aanbiedingen van PromoVisionModels zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met PromoVisionModels komt alleen dan tot stand wanneer, enerzijds PromoVisionModels een order en/of opdracht schriftelijk heeft bevestigd en anderzijds de opdrachtgever de opdrachtbevestiging geaccordeerd en tijdig, d.w.z. uiterlijk 3 werkdagen voor de aanvang/ instructiedatum, aan PromoVisionModels geretourneerd heeft. Alle eventuele tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet schriftelijk door PromoVisionModels zijn aanvaard zullen hierdoor automatisch vervallen; eventueel later te maken aanvullende afspraken, welke van de schriftelijke overeenkomst afwijken, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door PromoVisionModelszijn bevestigd.

3.2. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen door PromoVisionModels afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.3. PromoVisionModels is niet gebonden aan offertes waarin evidente verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door PromoVisionModels bepaald. PromoVisionModels heeft het recht om indien dat door PromoVisionModels noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 4: Tarieven
4.1. Alle genoemde prijzen in offertes, opdrachtbevestigingen en e-mails zijn exclusief 21% BTW.

4.2. Alle door PromoVisionModels gemaakte out-of-pocket kosten, zoals entreegelden en parkeerkosten, worden aan de opdrachtgever doorberekend indien PromoVisionModels geen of niet tijdig de nodige entreekaarten heeft ontvangen van de opdrachtgever.

4.3. Indien opdrachtgever wil dat modellen poseren of werken in lingerie en/of ondergoed, geldt daarvoor een toeslag van 50% over de gebruikelijke tarieven zoals overeengekomen in de offerte. Het naakt laten poseren van modellen is uitdrukkelijk verboden. Bij schending van dit verbod wordt een boete van € 5.000 verbeurd. Verder gelden voor fotografie de volgende standaardtoeslagen: Internet, displays, showcards, affiches, posters (binnen) en stickers: 1 x daghonorarium per jaar per item; Posters (buiten), aanplakbiljetten, abri’s, driehoeksborden, stationsposters en rijdende affichering:1 x daghonorarium per maand per item. Billboards: 2 x daghonorarium per maand. Verpakkingen: Minimaal 3 x daghonorarium per jaar. De toeslag voor alle hierboven niet genoemde uitingen of toepassingen van het verworven materiaal dienen in onderling overleg te worden vastgesteld. Voor commercials, bedrijfsfilms, videoclips en niet nader omschreven opdrachten geldt dat PromoVisionModels geen vaste tarieven hanteert. Deze tarieven worden per opdracht in overleg met opdrachtgever bindend vastgesteld.

4.4. Indien opdrachtgever wil dat modellen verschijnen op een casting, is de opdrachtgever aan PromoVisionModels geen vergoeding verschuldigd. Wel is opdrachtgever in alle gevallen per persoon reiskosten verschuldigd.

Artikel 5: Facturering en betaling
5.1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van PromoVisionModels binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enig andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op rekeningnummer 115944788t.n.v. PromoVisionModels onder vermelding van het factuurnummer.

5.2. Bezwaren c.q. klachten omtrent de door PromoVisionModels uitgebrachte facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum bij PromoVisionModels te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verspeeld.

5.3. Indien u onverhoopt een onregelmatigheid in de factuur aantreft, bent u te allen tijde verplicht dat deel wat u wel juist acht, te betalen binnen de gestelde betalingstermijn.

5.4. Op basis van een goedgekeurde offerte ten bedrage van € 2.500,00 of meer, heeft PromoVisionModels het recht om een voorschot te verlangen en dit als zodanig in rekening te brengen. De opdrachtgever ontvangt hierbij een voorschotfactuur, die voor aanvang van het project op de door PromoVisionModels aangegeven rekening voldaan dient te zijn. Indien de opdrachtgever daarbij in gebreke blijft, heeft PromoVisionModels het recht de nakoming van haar prestaties op te schorten.

5.5. Op basis van een goedgekeurde offerte, aan klanten met BTW nummer van buiten Nederland. Heeft PromoVisionModels het recht om een vooruitbetaling van 100% te verlangen en dit als zodanig in rekening te brengen. De opdrachtgever ontvangt hierbij een voorschotfactuur, die voor aanvang van het project op de door PromoVisionModels aangegeven rekening voldaan dient te zijn. Indien de opdrachtgever daarbij in gebreke blijft, heeft PromoVisionModels het recht de nakoming van haar prestaties op te schorten.
5.6. PromoVisionModels heeft het recht om, indien een opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt binnen de gestelde termijn, de overeengekomen opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen. De opdracht wordt door PromoVisionModels als geannuleerd beschouwd.

5.7. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, op dezelfde wijze als andere facturen en met inachtneming van de bepaling 3.2 van deze voorwaarden.

5.8. Indien de opdrachtgever met betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan PromoVisionModels verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij met ingang van de vervaldag daarover vijf procent rente verschuldigd. Indien na verloop van de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de factuur periodiek elke vijftiende dag van wanbetaling, met telkens een zelfde percentage verhoogd.

5.9. Ingeval van incasso van een factuur is PromoVisionModels gerechtigd om naast de wettelijke rente, tevens buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.10. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten. Deze wordt daarna in mindering gebracht op de door hem verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever.

Artikel 6: Wijzigingen omtrent projectdagen
6.1. Indien de opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of de projectdagen wijzigt, is hij aan PromoVisionModels verschuldigd een schadevergoeding te betalen voor de door PromoVisionModels gemaakte kosten, onverminderd het recht van PromoVisionModels om van de opdrachtgever eventuele meerdere schade te vorderen, overeenkomstig de wet.
Deze vergoeding is uitgedrukt in percentages van de totaal begrote projectprijs, zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging en luidt als volgt:
* “Op de aanvangs-/instructiedatum van het project c.q. tijdens het project 100%;
* ” Korter dan of gelijk aan 4 werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum van de project 100%;
* ” Langer dan 5 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 10 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de project 75%;
* ” Langer dan 10 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 15 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de project 50%;
* ” Langer dan 15 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 30 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de project 10%.
Onder werkdagen verstaan wij maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur, uitgezonderd de officiële feestdagen.

6.2. Indien de opdrachtgever de aard van de opdracht wezenlijk weigert tijdens of vlak voorafgaand aan de uitvoering daarvan, is de opdrachtgever gehouden het management van PromoVisionModels daarvan op de hoogte te brengen. Tevens is een billijke vergoeding verschuldigd indien de wijziging daartoe aanleiding geeft.

6.3. De door de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst met PromoVisionModels dient schriftelijk te geschieden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering, geldt de dag van de schriftelijke ontvangst van genoemde ontbinding bij PromoVisionModels.

Artikel 7: Concurrentiebeding
7.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan met modellen (m/v) van PromoVisionModels een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan te gaan, voordat deze persoon minimaal 500 werkuren (12 weken fulltime) voor opdrachtgever arbeid heeft verricht via PromoVisionModels. Tevens geld een schriftelijke toestemming van PromoVisionModels. Daarnaast voldoet de opdrachtgever een werving- en selectiefee van € 3.500,00 exclusief BTW aan PromoVisionModels.

7.2. Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in artikel 7.1. gestelde verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van het verschuldigde bedrag tussen de daadwerkelijk gewerkte uren en de in artikel 7.1 genoemde voorwaarden.

7.3 De gestelde 500 werkuren, plus € 3.500,00 werving&selectie fee en € 500,00 boete voor iedere dag dat een overtreding voortduurt. Dit vereist geen sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en is direct opeisbaar.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door PromoVisionModels ingeschakelde modellen .Dit zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Op de opdrachtgever rust, in de breedste zin, de zorgplicht van een goed werkgever zoals bedoeld in artikel 7:611 BW.

8.2. Wordt de onder artikel 8.1. genoemde verplichting niet nagekomen, dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle (gevolg-)schade die de modellen (m/v) van PromoVisionModels en/of derden dientengevolge lijden.

8.3. Indien de modellen (m/v) ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting onder artikel 9.1. genoemd in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen met de dood tot gevolg, is de opdrachtgever jegens de nabestaanden die door zijn arbeid worden onderhouden, verplicht tot volledige schadevergoeding. Dit, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd dat het overlijden in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van de modellen (m/v) is te wijten.

8.4. Opdrachtgever vrijwaart PromoVisionModels te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW. De opdrachtgever wordt, al dan niet middels voornoemde vrijwaring, ten aanzien van het gehele aansprakelijkheidsregime van artikel 7:658 BW als werkgever aangemerkt; ongeacht of dit een handelen, nalaten of een kwestie van algemene zorgplicht betreft.

8.5. De opdrachtgever is gehouden een verzekering af te sluiten ten behoeve van de dekking van risico’s die zich gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kunnen voordoen. De opdrachtgever is daarbij tevens gehouden het eigen risico van de modellen te betalen.Op verzoek van PromoVisionModels zal de opdrachtgever hiervan bewijzen overhandigen.

8.6. PromoVisionModels is uitsluitend aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van PromoVisionModels of haar leidinggevende ondergeschikten. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van modellen van PromoVisionModels en/of door deze ingeschakelde derden. PromoVisionModels is voorts nimmer aansprakelijk.voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade. PromoVisionModels is niet aansprakelijk voor het vervoer in opdracht van PromoVisionModels of in opdracht van opdrachtgever en/of gebruik van het reclame- en/of opdrachtmateriaal of vervoer van overige zaken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtmateriaal van of afkomstig van de opdrachtgevers, dat zich onder hoede van PromoVisionModels bevindt, blijft te allen tijde geheel voor risico van de opdrachtgever.

8.7. De opdrachtgever is gehouden zich bij, of onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden, te verzekeren of de modellen (m/v) aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoen. PromoVisionModels aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de opdrachtgever, indien bij plaatsing van de modellen(s) (m/v) niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijkt te zijn voldaan.

8.8. Indien één of meerdere modellen (m/v) zich niet gedragen naar of voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, welke de opdrachtgever in het kader van het project redelijkerwijs mag verwachten en ook vooraf uitvoerig heeft besproken met PromoVisionModels, dient de opdrachtgever PromoVisionModels daarover onverwijld, althans binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden, in kennis te stellen. De opdrachtgever is in dat geval slechts gehouden aan PromoVisionModels te betalen de aan de modellen(s) (m/v) verschuldigde beloningen vermeerderd met het werkgeversaandeel c.q. premies. PromoVisionModels is niet aansprakelijk voor de geplaatste modellen(s) (m/v) die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde verwachtingen, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van PromoVisionModels bij de selectie van de geplaatste modellen(s) (m/v).

8.9 PromoVisionModels is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door wijzigingen in computerprogrammatuur en computersystemen in verband met bijvoorbeeld ieder schrikkeljaar.

8.10. PromoVisionModels draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

8.11. Evenmin is PromoVisionModels aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.

8.12. De opdrachtgever vrijwaart PromoVisionModels voor alle kosten, schade en interesten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door PromoVisionModels ingeschakelde/ betrokken modellen (m/v) ter zake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de opdrachtgever zelf, diens modellen of ingeschakeldederden; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door PromoVisionModels.

8.13. Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de modellen (m/v) van PromoVisionModels kan PromoVisionModels niet aansprakelijk worden gesteld. PromoVisionModels zal haar uiterste best doen om zo spoedig mogelijk voor vervanging te zorgen.

8.14. PromoVisionModels is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die modellens (m/v) van PromoVisionModels hebben gedaan jegens de opdrachtgever.

8.15. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan PromoVisionModels worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

8.16. PromoVisionModels is noch jegens modellen, noch jegens opdrachtgever en/of derden aansprakelijk voor eventuele vermelding van foutieve gegevens of geringe verschillen in afmetingen van Modellen die bij PromoVisionModels staan ingeschreven.

Artikel 9: opschorting en ontbinding, weigering
9.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is PromoVisionModels gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 1 maand op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is PromoVisionModels bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

9.2. Zowel in geval van opschorting als in dat van partiële ontbinding krachtens art 9.1 is PromoVisionModels gerechtigd betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.

9.3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met PromoVisionModels gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer PromoVisionModels aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens PromoVisionModels zal kunnen nakomen en voorts in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet SaneringNatuurlijke Personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is PromoVisionModels gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toegekomen rechten. In al deze gevallen is elke vordering, die PromoVisionModels op de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.

9.4. In geval van opschorting krachtens artikel 10.3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door PromoVisionModels bespaarde kosten.

9.5. In geval van ontbinding krachtens artikel 10.3. wordt de overeengekomen prijs- zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door PromoVisionModelsbespaarde kosten en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in artikel 10.3. is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 10.6.

9.6. PromoVisionModels behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan de inhoud geheel of ten dele in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.

9.7. PromoVisionModels heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van PromoVisionModels te weigeren of te beëindigen. PromoVisionModels heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de actie.

Artikel 10: Overmacht

10.1. PromoVisionModels is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend. De beoordeling van de toerekenbaarheid geschiedt aan de hand van de maatstaven van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan; elke van de wil van PromoVisionModels onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surséance van betaling of faillissement van de doorPromoVisionModels ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van PromoVisionModels of van diens leveranciers. Van overmacht is tevens sprake indien door PromoVisionModels ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.

10.2 PromoVisionModels zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de opdracht gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft PromoVisionModels het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. PromoVisionModels zal steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.

10.3. Indien een der partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
11.1. PromoVisionModels behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, voor ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever wordt gesteld en /of geleverd. Bij onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel,waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit. Opdrachtgevers kunnen geen enkele aanspraak maken op enige vorm intellectuele eigendom waar het afbeeldingen of videobeelden van modellen van PromoVisionModels betreft.

11.2. PromoVisionModels is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.

11.3. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van PromoVisionModelsniet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door PromoVisionModels en de door haar ingeschakelde derden/ modellen (m/v) op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen. Het is eveneens niet toegestaan om materiaal dat door derden is vastgelegd op enigerlei wijze te publiceren.

11.4. Bij foto-opdrachten verkrijgt opdrachtgever na betaling van de overeengekomen tarieven het publicatierecht om gedurende de periode van één jaar na de boekingsdatumbinnen Nederland, het fotomateriaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in dag-, week en maandbladen en reclamefolders, niet groter dan A4-formaat, met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren. De periode van één jaar gaat in op de datum van de eerste publicatie. Opdrachtgever heeft een meldingsplicht jegens PromoVisionModels voor wat betreft deze datum. Voor elke vorm van afwijkend gebruik dient opdrachtgever een separate schriftelijke overeenkomst met PromoVisionModels aan te gaan.

11.5. Bij opdrachten voor commercials, bedrijfsfilms, videoclips en niet nader omschreven opdrachten geldt dat opdrachtgever voor het verkrijgen van het recht op publicatie te allen tijde een schriftelijke overeenkomst met PromoVisionModels dient aan te gaan.

11.6. Opdrachtgever heeft te allen tijde een meldings-plicht aan PromoVisionModels in geval van wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van de overeenkomst, waarbij model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen. Eventuele wijzigingen, aanpassingen of omzettingen kunnen pas worden geëffectueerd, nadat schriftelijke toestemming is verleend door PromoVisionModels. Indien een andere opdrachtgever modellen voor een bepaalde tijd exclusief heeft geclaimd, krijgt deze opdrachtgever altijd voorrang op de opdrachtgever die een bestaand contract wenst te verlengen of een nieuw contract wenst aan te gaan.

11.7. Opdrachtgever verkrijgt pas het recht tot het gebruik van de gemaakte opnamen of het materiaal, nadat hij aan al zijn financiële verplichtingen jegens PromoVisionModels heeft voldaan tenzij andere schriftelijk afspraken zijn gemaakt. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel wordt er een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van € 250,- per dag per opname, gerekend vanaf de eerste dag van openbaarmaking.

Artikel 12: Recht op exclusiviteit
Opdrachtgever heeft in beginsel geen recht op exclusiviteit op de door PromoVisionModelsgeleverde modellen. Indien opdrachtgever dit wenst, dienen daarover vooraf schriftelijke afspraken met PromoVisionModels te worden gemaakt. Voor exclusiviteit gelden bijzondere tarieven die in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld.

Artikel 13: Retentierecht
PromoVisionModels is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 14: Overdracht
14.1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van PromoVisionModels.

14.2. De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks PromoVisionModels onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 15: Aflevering opdrachtmateriaal
15.1. Aflevering door de opdrachtgever van door PromoVisionModels te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen opdrachtmateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van PromoVisionModels.

15.2. Bij aflevering van het opdrachtmateriaal dient PromoVisionModels een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort der goederen alsmede van de daarbij behorende maten, kleuren en gewichten.

15.3. PromoVisionModels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en teruggeleverd opdrachtmateriaal.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en PromoVisionModels is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met PromoVisionModels gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Assen, tenzij PromoVisionModels een andere rechter mocht adiëren.

PromoVisionModels -Baggelveld 6 – 9312 VE –Nietap – E info@promovisionmodels.nl –W www.promovisionmodels.nl
KVK nr 02078473 – BTW.Nr.: 108670168B01 – Rabobank 115944788 – IBAN: NL78RABO0115944788 – BIC: RABONL2U